Algemene Voorwaarden R. Keeman Elektrotechniek

1. Algemeen
1.1 Toepasselijkheid van de eventuele inkoop of algemene voorwaarden van derden, hoe ook genaamd word door R. Keeman Elektrotechniek uitdrukkelijk van de hand gewezen . De Algemene Voorwaarden van R. Keeman Elektrotechniek prevaleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, te alle tijde, boven eventuele toepasselijke inkoop of algemene voorwaarden van derden.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen blijven slechts gedurende een door R. Keeman Elektrotechniek aangegeven termijn geldig en vervallen nadien. Indien geen termijn wordt aangeven, is er geen sprake van een aanbieding, maar slechts van een geheel vrijblijvende uitnodiging om in onderhandeling te treden.
2.2 De contractspartij staat tegen R. Keeman Elektrotechniek volledig in voor de juist- en/of volledigheid van alle door de contractspartij verstrekte informatie, gegevens, bescheiden, documenten en al wat dies meer zij. Onjuistheden, onvolledig heden, en/of onzorgvuldigheden daarin en de gevolgen daarvan komen enkel en alleen voor rekening en risico van de contractspartij en kunnen R. Keeman Elektrotechniek geenszins worden tegengeworpen.
2.3 In geval geen opdracht wordt verstrekt of geen overeenkomst tot stand komt, dient de contractspartij alle tot dan toe door R. Keeman Elektrotechniek gedragen werkelijke kosten te voldoen bestaande in onder meer reeds verrichte werkzaamheden en daadwerkelijk reeds gemaakte kosten (van derden).

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst zal slechts tot stand komen indien de daartoe over en weer gemaakte afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en na dat een rechtsgeldig vertegenwoordiger van R. Keeman Elektrotechniek de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaart. Wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zullen partijen slechts schriftelijk overeenkomen in een door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van beide partijen ondertekend document, het geen uitzondering lijdt indien R. Keeman Elektrotechniek wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst schriftelijk aan de contractspartij heeft bevestigd en de contractspartij hier tegen niet binnen zeven dagen nadien schriftelijk bezwaar heeft geuit.
3.2 Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij de eerst volgende factuur. Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij eind afrekening.
3.3 Meer- of minderwerk zullen partijen slechts schriftelijk overeenkomen in en door rechtsgeldig vertegenwoordiger van beide partijen ondertekend document, hetgeen uitzondering lijdt indien R. Keeman Elektrotechniek meer of minder schriftelijk aan de contractspartij heeft bevestigd en de contractspartij hiertegen niet binnen zeven dagen nadien schriftelijk bezwaar heeft geuit. R. Keeman Elektrotechniek is niet gehouden meer- of minderwerk te aanvaarden
3.4 Indien er voor R. Keeman Elektrotechniek echter kosten verhogende omstandigheden ontstaan die niet aan R. Keeman Elektrotechniek te wijten zijn (zoals kosten verhogende omstandigheden voor R. Keeman Elektrotechniek vanwege verstrekken door de contractspartij van onjuiste of onvolledige informatie. Gegevens, bescheiden documenten en al wat dies meer zij) worden deze vergoed als meerwerk tegen de gebruikelijke tarieven van R. Keeman Elektrotechniek

4 Betaling
4.1 Tenzij anders door R. Keeman Elektrotechniek schriftelijk aangegeven, dient betaling van de facturen van R. Keeman Elektrotechniek te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de contractspartij van rechtswege in verzuim en is de contractspartij vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% per jaar verschuldigd.
4.2 Indien R. Keeman Elektrotechniek invorderingsmaatregelen treft tegen de contractspartij, komen de werkelijke kosten vallende op die (buiten)gerechtelijke invordering, met een minimum van 15% van de totaal openstaande hoofdsom ten laste van de contractspartij.
4.3 Tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, is contractspartij niet gerechtigd tot enige compensatie, korting en/of verrekening. Het slaat de contractspartij in geen geval vrij haar contractuele verplichtingen op enige grond op te schorten.
4.4 Indien een contractspartij jegens R. Keeman Elektrotechniek tekortschiet in de nakoming van de op de contractspartij rustende contractuele verplichtingen, is R. Keeman Elektrotechniek gerechtigd haar contractuele verplichtingen op te schorten zonder jegens de contractspartij tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
4.5 In geval contractspartij niet binnen zeven dagen na verlening van de dienst middels een aangetekende brief reageert, wordt de prestatie van R. Keeman Elektrotechniek geacht te zijn geaccepteerd door de contractspartij en kan contractspartij te dien zake geen rechten meer doen gelden. In ontvangstnamen van vorenmelde aangetekende brief en/of van correspondentie en/of van retourzendingen door R. Keeman Elektrotechniek. Impliceert in geen geval enigerlei erkenning door R. Keeman Elektrotechniek en laat de contractuele (betalings)verplichtingen van de contractspartij te allen tijde onverlet.

5 Overmacht
5.1 R. Keeman Elektrotechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien R. Keeman Elektrotechniek daartoe is verhinderd als gevolg van overnacht.
5.2 Onder overmacht wordt in ieder geval tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enige daarop lijkende toestand, (stroom)storingen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade,overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van personeel alsmede wanprestatie jegens R. Keeman Elektrotechniek van door R. Keeman Elektrotechniek ingeschakelde derden of overmacht aan de zijde van door R. Keeman Elektrotechniek ingeschakelde derden.
5.3 In geval de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft R. Keeman Elektrotechniek het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de contractspartij enige schadevergoeding toekomt en niet tegenstaande de op de contractspartij rustende waardevergoedingsverbintenis.
5.4 R. Keeman Elektrotechniek heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert zich voordoet nadat de prestatie zijdens R. Keeman Elektrotechniek reeds had moeten zijn geleverd.

6 Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van R. Keeman Elektrotechniek uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot vergoeding van slechts directe schade tot op het bedrag waarop de verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
6.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot slechts directe schade tot een totaalbedrag van Ä 5.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
6.3 Contractspartij vrijwaart (werknemers van) R. Keeman Elektrotechniek voor alle aanspraken vorderingen en al wat dies meer zij, hoegenaamd ook, van derden.
6.4 Bij het inschakelen van derden zal R. Keeman Elektrotechniek steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. R. Keeman Elektrotechniek is echter voor eventuele tekortkomingen van derden in geen geval aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid voor fouten van door R. Keeman Elektrotechniek ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door R. Keeman Elektrotechniek bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur is in ieder geval beperkt tot vergoeding van slechts directe schade tot een bedrag waarop de verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, althans indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking bied tot slechts directe schade tot een totaalbedrag van Ä 5.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
6.5 Aansprakelijkheid van R. Keeman Elektrotechniek voor indirecte schade (waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade voor bedrijfsstagnatie en leegloop) is dus te allen tijde uitgesloten.

7 BeŽindiging overeenkomst
7.1 R. Keeman Elektrotechniek heeft het recht de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beŽindigen zonder dat op R. Keeman Elektrotechniek enigerlei Schadeplicht komt te rusten, indien een of meer van de navolgende omstandigheden zich voordoet of dreigt voor te doen:

  • Het faillissement van de contractspartij werd aangevraagd of de contractspartij werd in staat van faillissement verklaard;
  • De onderneming van de contractspartij werd geheel of gedeeltelijk gestaakt of beŽindigd;
  • Aan de contractspartij werd al dan niet voorlopige surseance van betaling verleend;
  • De zeggenschap (in de onderneming) van de contractspartij wijzigt.
7.2 De contractspartij doet afstand van het recht op gehele of gedeeltelijke (buiten)gerechtelijke ontbinding of vernietiging van de overeenkomst.
7.3 Rechten en plichten uit de overeenkomst (waaronder uit deze algemene voorwaarden) tussen de contractspartij en R. Keeman Elektrotechniek die naar hun aard en inhoud zijn bestemd om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na de beŽindiging c.q. (buiten)gerechtelijke ontbinding van deze overeenkomst.

8 Garantie
8.1 De contractpartij heeft recht op een garantie van 12 maanden op al het materiaal dat door R. Keeman Elektrotechniek is geleverd.
8.2 Bij een nieuwe elektrische installatie heeft de contractpartij recht op 12 maanden garantie. Tenzij contractpartij zelf werkzaamheden aan de installatie heeft uitgevoerd.
8.3 Bij een bestaande elektrische installatie vervalt al het recht tot garantie.
8.4 De garantie gaat in op de eerste factuur datum aan de betreffende contractpartij.

9 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.
9.2 Alle geschillen op enigerlei wijze voortvloeiend uit (de uitvoering van)de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels deze keuze in de weg zouden staan.

R. Keeman Elektrotechniek

Vraag gratis een
vrijblijvende offerte aan

Deze bedrijven kiezen ook voor R. Keeman Elektrotechniek:

Hanbank Installatietechniek Koeman Techniek Van der Valk Hotel Haarlem Zuid Remy Pronk